LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2019

Xem lịch theo tuần


Ngày Giờ Nội dung Lãnh đạo Cơ quan chuẩn bị
Chủ Nhật
9/1/2019
Thứ Hai
9/2/2019
Thứ Ba
9/3/2019
Thứ Tư
9/4/2019
Họp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời
I- Họp Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến:
1- Về việc lập quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sở Kế hoạch và Đầu tư
2- Về chủ trương một số dự án đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư
3- Về việc bổ sung kinh phí cho một số cơ quan, đơn vị. Cơ quan, đơn vị liên quan
4- Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ hội Thành Tuyên năm 2019. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5- Quy định phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Ban Nội chính Tỉnh ủy
6- Báo cáo tình hình, kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TU ngày 17/6/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIV) về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
7- Dự thảo Kế hoạch, Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 168-KH/TU ngày 12/8/2018, Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 18/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
8- Về việc góp ý vào dự thảo Tờ trình và Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
9- Về việc góp ý vào dự thảo Tờ trình và Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Quy chế bầu cử Trong Đảng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
10- Công tác tổ chức, cán bộ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
II- Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
1- Quy định phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Ban Nội chính Tỉnh ủy
2- Báo cáo tình hình, kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TU ngày 17/6/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIV) về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
3- Dự thảo Kế hoạch, Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 168-KH/TU ngày 12/8/2018, Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 18/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
4- Về việc góp ý vào dự thảo Tờ trình và Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
5- Về việc góp ý vào dự thảo Tờ trình và Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Quy chế bầu cử Trong Đảng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
6- Công tác tổ chức, cán bộ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Thứ Năm
9/5/2019
Dự khai giảng năm học 2019-2020. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời
Thứ Sáu
9/6/2019
Dự khai giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Tuyên Quang, khóa học 2019-2021. PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang
Thứ Bảy
9/7/2019
Chủ Nhật
9/8/2019
Thứ Hai
9/9/2019
Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Văn phòng Tỉnh ủy
Dự Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Giang. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Đảng ủy Quân sự tỉnh
Thứ Ba
9/10/2019
Họp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, chuẩn bị tiếp công dân. Chủ tịch UBND tỉnh, PCT UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang Thanh tra tỉnh; các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện Yên Sơn
Thứ Tư
9/11/2019
Họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. PCT UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Họp chuẩn bị tổ chức Đoàn công tác tỉnh làm việc tại Trung Quốc. PCT UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang Sở Ngoại vụ
Họp Ban Chỉ đạo lập hồ sơ đề nghị công nhận xã ATK, vùng ATK. PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang Sở Nội vụ
Thứ Năm
9/12/2019
Khai mạc Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và Lễ hội thành Tuyên năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh Ban Tổ chức Lễ hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan, đơn vị liên quan
Thứ Sáu
9/13/2019
Đêm hội thành Tuyên năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh Ban Tổ chức Lễ hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND thành phố Tuyên Quang; cơ quan, đơn vị liên quan
Thứ Bảy
9/14/2019
Trao tặng "Giải thưởng Tân Trào" và vinh danh "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" và Chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân "Tuyên Quang - Hội nhập và Phát triển". PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cơ quan, đơn vị liên quan
Chủ Nhật
9/15/2019
Thứ Hai
9/16/2019
Tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh. PCT UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang Thanh tra tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện, thành phố; sở, ban, ngành liên quan
Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang cho ý kiến về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh. PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang Sở Khoa học và Công nghệ
Thứ Ba
9/17/2019
Họp nghe về đề nghị thành lập các Ban Quản lý rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh, PCT UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thứ Tư
9/18/2019
Từ ngày 18/9/2019 đến ngày 24/9/2019, Đoàn công tác tỉnh Tuyên Quang làm việc tại Trung Quốc. PCT UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang Sở Ngoại vụ
Thứ Năm
9/19/2019
Họp nghe về dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào đến năm 2030. PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cơ quan, đơn vị liên quan
Thứ Sáu
9/20/2019
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 47: Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời
1- Một số nội dung công việc. Cơ quan, đơn vị liên quan
2- Công tác tổ chức, cán bộ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Thứ Bảy
9/21/2019
Chủ Nhật
9/22/2019
Thứ Hai
9/23/2019
Luyện tập cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh Đảng ủy Quân sự tỉnh
Thứ Ba
9/24/2019
Luyện tập cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh Đảng ủy Quân sự tỉnh
Thứ Tư
9/25/2019
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh kỳ tháng 9 Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh
1- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ quý IV năm 2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư
2- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư
3- Bảng giá đất 5 năm giai đoạn 2020-2024. Sở Tài nguyên và Môi trường
4- Đề án đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang. UBND thành phố Tuyên Quang
5- Danh mục các công trình thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư
6- Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018. Sở Tài chính
7- Kế hoạch thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ban Dân tộc tỉnh
8- Đề án tổ chức lại Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ
Hội nghị trực tuyến của Bộ Quốc phòng tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Thứ Năm
9/26/2019
Từ ngày 26/9/2019 đến ngày 28/9/2019: Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh Đảng ủy Quân sự tỉnh
Thứ Sáu
9/27/2019
Thứ Bảy
9/28/2019
Chủ Nhật
9/29/2019
Thứ Hai
9/30/2019
Họp Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về: Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời
1- Giao ban Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh tháng 9/2019. Văn phòng Tỉnh ủy
2- Chủ trương một số dự án đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư
3- Đề cương Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVII
4- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư
5- Bảng giá đất 5 năm giai đoạn 2020-2024. Sở Tài nguyên và Môi trường
6- Đề án đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang. UBND thành phố Tuyên Quang
7- Danh mục các công trình thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư
8- Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018. Sở Tài chính
9- Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý III; phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2019. Văn phòng Tỉnh ủy
10- Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng quý III; phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2019. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
11- Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII. Đảng đoàn HĐND tỉnh
12- Dự toán ngân sách Đảng tỉnh năm 2020. Văn phòng Tỉnh ủy
13- Dự thảo Kế hoạch Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư (khóa X) "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
14- Lịch công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tháng 10/2019. Văn phòng Tỉnh ủy
15- Công tác tổ chức, cán bộ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG