LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2017

Tuần thứ 42 năm 2017 - Từ ngày: 16/10/2017 - Đến ngày: 22/10/2017

Ngày Giờ Nội dung Lãnh đạo Cơ quan chuẩn bị
Thứ Hai
16/10/2017
Tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh. PCT UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh Thanh tra tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện, thành phố; sở, ban, ngành liên quan; Văn phòng UBND tỉnh; Ban Tiếp công dân
Thứ Ba
17/10/2017
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 23: Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời
1- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Sở Kế hoạch và Đầu tư
2- Danh mục các công trình thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018. Sở Kế hoạch và Đầu tư
3- Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
4- Báo cáo và dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
5- Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ban Dân vận Tỉnh ủy
6- Nội dung, chương trình kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đảng đoàn HĐND tỉnh
7- Dự toán ngân sách Đảng tỉnh năm 2018. Văn phòng Tỉnh ủy
8- Công tác tổ chức, cán bộ. BTC Tỉnh uỷ
Thứ Tư
18/10/2017
Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh tỉnh
Thứ Năm
19/10/2017
Hội nghị về công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Đảng ủy Công an tỉnh
Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới xã đạt chuẩn năm 2017. PCT UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thứ Sáu
20/10/2017
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9: Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời
1- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Sở Kế hoạch và Đầu tư
2- Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý III; phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2017. Văn phòng Tỉnh ủy
3- Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng quý III; phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2017. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
4- Dự toán ngân sách Đảng tỉnh năm 2018. Văn phòng Tỉnh ủy
5- Tổng hợp báo cáo của các đồng chí Tỉnh ủy viên theo dõi đảng bộ xã, phường, thị trấn. Văn phòng Tỉnh ủy
6- Chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng (nếu có).
Họp nghe về Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018 và kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm 2018-2020. Chủ tịch UBND tỉnh, PCT UBND tỉnh Lê Thị Kim Dung Sở Tài chính
Thứ Bảy
21/10/2017
Chủ Nhật
22/10/2017
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG