LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2017

Tuần thứ 26 năm 2017 - Từ ngày: 26/06/2017 - Đến ngày: 02/07/2017

Ngày Giờ Nội dung Lãnh đạo Cơ quan chuẩn bị
Thứ Hai
26/06/2017
Họp Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về: Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời
1- Chủ trương một số dự án đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư
2- Báo cáo tình hình thực hiện Thông báo số 150/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. Sở Kế hoạch và Đầu tư
3- Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Sở Tài chính
4- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Sở Kế hoạch và Đầu tư
5- Điều chỉnh bổ sung Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Đơn vị tư vấn, Sở Tài nguyên và Môi trường
6- Điều chỉnh bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đơn vị tư vấn, Sở Tài nguyên và Môi trường
7- Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo đến năm 2020 . Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
8- Dự thảo Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Văn phòng Tỉnh uỷ
9- Dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy
10- Văn kiện và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2020. Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh tỉnh
11- Kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 27/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Đảng đoàn HĐND tỉnh
12- Lịch làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tháng 7/2017. Văn phòng Tỉnh uỷ
13- Công tác tổ chức, cán bộ. BTC Tỉnh ủy
Thứ Ba
27/06/2017
Họp nghe về Đề án Du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh. PCT UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư
Họp kiểm điểm tiến độ thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động các Công ty TNHH Một thành viên lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý. PCT UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp
Thứ Tư
28/06/2017
Thứ Năm
29/06/2017
Thứ Sáu
30/06/2017
Thứ Bảy
01/07/2017
Chủ Nhật
02/07/2017
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG