LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2018

Tuần thứ 38 năm 2018 - Từ ngày: 17/09/2018 - Đến ngày: 23/09/2018

Ngày Giờ Nội dung Lãnh đạo Cơ quan chuẩn bị
Thứ Hai
17/09/2018
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Đảng ủy Quân sự tỉnh
Tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh. PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang Thanh tra tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện, thành phố; sở, ban, ngành liên quan
Thứ Ba
18/09/2018
Họp nghe về tiến độ thực hiện: PCT UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp.
- Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Họp nghe về tình hình, kết quả triển khai công tác quản lý cai nghiện ma túy (theo nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1377/UBND-KGVX ngày 16/5/2018). PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; UBND huyện, thành phố
Thứ Tư
19/09/2018
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 34: Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời
1- Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ chính trị về Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ban Dân vận Tỉnh ủy
2- Báo cáo giám sát và dự thảo thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giảm sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 28-KL/TU ngày 18/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020. Đoàn giám sát số 788
3- Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII. Đảng đoàn HĐND tỉnh
4- Công tác tổ chức, cán bộ.
Thứ Năm
20/09/2018
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh kỳ tháng 9 Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh
1- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư
2- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý III và 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2018. Sở Kế hoạch và Đầu tư
3- Đề án huy động trẻ đi nhà trẻ đến năm 2020. Sở Giáo dục và Đào tạo
4- Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Sở Nội vụ
5- Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn huyện Lâm Bình và huyện Na Hang theo Quyết định số 275/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thứ Sáu
21/09/2018
Lễ khai mạc Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội thành Tuyên năm 2018. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh Ban Tổ chức Lễ hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan, đơn vị liên quan
Thứ Bảy
22/09/2018
Đêm hội thành Tuyên năm 2018. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh Ban Tổ chức Lễ hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang; các cơ quan, đơn vị liên quan
Chủ Nhật
23/09/2018
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG