LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2019

Tuần thứ 13 năm 2019 - Từ ngày: 25/03/2019 - Đến ngày: 31/03/2019

Ngày Giờ Nội dung Lãnh đạo Cơ quan chuẩn bị
Thứ Hai
25/03/2019
Kiểm tra tiến độ thực hiện Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và tiến độ đạt chuẩn trường trung học phổ thông tại huyện Yên Sơn và huyện Sơn Dương. PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND huyện: Yên Sơn, Sơn Dương
Thứ Ba
26/03/2019
Hội nghị Ban Chỉ đạo Quân khu 2 về khu vực phòng thủ năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Kiểm tra tiến độ thực hiện Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và tiến độ đạt chuẩn trường trung học phổ thông tại huyện Hàm Yên. PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND huyện Hàm Yên
Thứ Tư
27/03/2019
Kiểm tra tiến độ thực hiện Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và tiến độ đạt chuẩn trường trung học phổ thông tại huyện Chiêm Hóa. PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND huyện Chiêm Hóa
Thứ Năm
28/03/2019
Họp Thường trực Tỉnh ủy: Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời
1- Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy
2- Chủ trương một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư
3- Kế hoạch tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2019. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4- Kế hoạch xây dựng, phát triển thị trấn Na Hang theo tiêu chí đô thị loại IV. UBND huyện Na Hang
5- Chính sách khuyến khích phát triển cơ sở giáo dục, y tế ngoài công lập. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế
6- Chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải ở khu vực nông thôn. Sở Tài nguyên và Môi trường
7- Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi; chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8- Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019. Văn phòng Tỉnh uỷ
9- Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ
10- Báo cáo tình hình, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI); Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 16/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
11- Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 51-KL/TU ngày 17/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 13/5/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
12- Văn kiện và công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2019-2024. Đảng đoàn MTTQ tỉnh
13- Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đảng đoàn HĐND tỉnh
14- Lịch làm việc của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ tháng 4/2019. Văn phòng Tỉnh ủy
15- Quy định về trao huy hiệu Đảng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
16- Công tác tổ chức, cán bộ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Thứ Sáu
29/03/2019
Đối thoại với công dân. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh Thanh tra tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; các cơ quan, đơn vị liên quan
Thứ Bảy
30/03/2019
Chủ Nhật
31/03/2019
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG