LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2020

Xem lịch theo tháng

Tuần thứ 32 năm 2020 - Từ ngày: 03/08/2020 - Đến ngày: 09/08/2020

Ngày Giờ Nội dung Lãnh đạo Cơ quan chuẩn bị
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG