LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2018

Tuần thứ 22 năm 2018 - Từ ngày: 28/05/2018 - Đến ngày: 03/06/2018

Ngày Giờ Nội dung Lãnh đạo Cơ quan chuẩn bị
Thứ Hai
28/05/2018
Họp Thường trực Tỉnh uỷ cho ý kiến về: Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời
1- Chủ trương một số dự án đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư
2- Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang. UBND thành phố
3- Quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương; dự toán, phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương của UBND các cấp đến các ban của HĐND, Thường trực HĐND và HĐND cùng cấp. Sở Tài chính
4- Quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính
5- Mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Sở Tài chính
6- Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sở Công Thương
7- Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sở Nội vụ
8- Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Sở Nội vụ
9- Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và Đề án vị trí việc làm của Trường Đại học Tân Trào. Trường Đại học Tân Trào
10- Kế hoạch sơ kết 5 năm chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Tuyên Quang và Đảng ủy Quân chủng Hải quân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
11- Lịch làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tháng 6/2018. Văn phòng Tỉnh ủy
12- Công tác tổ chức, cán bộ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Thứ Ba
29/05/2018
Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. PCT UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thứ Tư
30/05/2018
Thứ Năm
31/05/2018
Thứ Sáu
01/06/2018
Thứ Bảy
02/06/2018
Chủ Nhật
03/06/2018
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG