LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2018

Tuần thứ 29 năm 2018 - Từ ngày: 16/07/2018 - Đến ngày: 22/07/2018

Ngày Giờ Nội dung Lãnh đạo Cơ quan chuẩn bị
Thứ Hai
16/07/2018
Tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh. PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang Thanh tra tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện, thành phố; sở, ban, ngành liên quan
Thứ Ba
17/07/2018
Họp nghe về dự thảo Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. PCT UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Họp nghe về dự thảo định hướng về công nghệ thông tin và truyền thông trong xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh. PCT UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh Sở Thông tin và Truyền thông
Họp Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, giai đoạn 2018-2020. PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang Sở Giao thông Vận tải, các đơn vị liên quan
Thứ Tư
18/07/2018
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12: Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời
1- Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Văn phòng Tỉnh uỷ
2- Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy
3- Tổng hợp báo cáo và các kiến nghị, đề xuất của các đồng chí Tỉnh uỷ viên được phân công theo dõi đảng bộ xã, phường, thị trấn. Văn phòng Tỉnh ủy
4- Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
5- Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Sở Nội vụ
6- Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
7- Quán triệt Quy định số 01-QĐi/TW ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy
8- Chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng (nếu có).
Thứ Năm
19/07/2018
Họp nghe tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. PCT UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thứ Sáu
20/07/2018
Họp Ban Chỉ đạo việc lập hồ sơ đề nghị công nhận xã ATK, vùng ATK. PCT UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh Sở Nội vụ
Thứ Bảy
21/07/2018
Chủ Nhật
22/07/2018
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG