LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2019

Tuần thứ 21 năm 2019 - Từ ngày: 20/05/2019 - Đến ngày: 26/05/2019

Ngày Giờ Nội dung Lãnh đạo Cơ quan chuẩn bị
Thứ Hai
20/05/2019
Đi cơ sở theo Quy định số 18-QĐi/TU ngày 05/10/2018 của Tỉnh ủy về trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ được phân công phụ trách, theo dõi; dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và khu dân cư nơi cư trú. PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang
Thứ Ba
21/05/2019
Họp nghe về dự thảo:
- Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. PCT UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. PCT UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đi cơ sở theo Quy định số 18-QĐi/TU ngày 05/10/2018 của Tỉnh ủy về trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ được phân công phụ trách, theo dõi; dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và khu dân cư nơi cư trú. PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang
Thứ Tư
22/05/2019
Diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn huyện Sơn Dương năm 2019. PCT UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Sơn Dương
Thứ Năm
23/05/2019
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh kỳ tháng 5 Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh
1- Đề án số hóa bản đồ quy hoạch trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng
2- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư
3- Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư
4- Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi và việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sở Tài chính
6- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sở Tài chính
7- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sở Y tế
9- Đề án phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sở Kế hoạch và Đầu tư
10- Quyết định quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Y tế; người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; Trưởng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sở Y tế
11- Quyết định quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các đơn vị thuộc Sở Giao thông Vận tải; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sở Giao thông Vận tải
12- Quyết định quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang. Sở Thông tin và Truyền thông
13- Quyết định quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang. Sở Kế hoạch và Đầu tư
14- Quyết định quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Trưởng, Phó Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
15- Quyết định quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
16- Quyết định quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Công Thương; quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực công thương thuộc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang. Sở Công Thương
17- Đề án tổ chức lại Ban Di dân, tái định cư Thủy điện Tuyên Quang. Ban Di dân, tái định cư Thủy điện Tuyên Quang
Thứ Sáu
24/05/2019
Đối thoại với công dân. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh Thanh tra tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Yên Sơn; cơ quan, đơn vị liên quan
Thứ Bảy
25/05/2019
Chủ Nhật
26/05/2019
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG