LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2018

Tuần thứ 12 năm 2018 - Từ ngày: 19/03/2018 - Đến ngày: 25/03/2018

Ngày Giờ Nội dung Lãnh đạo Cơ quan chuẩn bị
Thứ Hai
19/03/2018
Kiểm tra sản xuất nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới 2018. PCT UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thứ Ba
20/03/2018
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 27: Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời
1- Đề án "Xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh, giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo". Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
2- Kế hoạch sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
3- Văn kiện và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023. Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh
4- Kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư không sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh. UBKT Tỉnh ủy
5- Sửa đổi Quy định phân cấp quản lý cán bộ, Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
6- Nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2017. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
7- Công tác tổ chức, cán bộ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Thứ Tư
21/03/2018
Thứ Năm
22/03/2018
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Cụm Thi đua 07 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc. Chủ tịch UBND tỉnh Sở Nội vụ
Thứ Sáu
23/03/2018
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh kỳ tháng 03 Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh
1- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018. Sở Kế hoạch và Đầu tư
2- Chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030. UBND thành phố
3- Kế hoạch tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2018. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4- Quy định về trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sở Tài nguyên và Môi trường
5- Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sở Tài chính
6- Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
7- Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
8- Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 148-KL/TU ngày 24/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 28/8/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
9- Quy chế phối hợp công tác của UBND tỉnh và Tỉnh đoàn Tuyên Quang giai đoạn 2017-2022. Tỉnh đoàn Tuyên Quang
10- Kế hoạch thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2025. Sở Giáo dục và Đào tạo
11- Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế
Thứ Bảy
24/03/2018
Chủ Nhật
25/03/2018
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG