LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2018

Tuần thứ 47 năm 2018 - Từ ngày: 19/11/2018 - Đến ngày: 25/11/2018

Ngày Giờ Nội dung Lãnh đạo Cơ quan chuẩn bị
Thứ Hai
19/11/2018
Họp nghe về: - Kế hoạch thực hiện Đề án 15.000 hợp tác xã. - Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm. - Họp nghe về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh. PCT UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thứ Ba
20/11/2018
Họp nghe về: - Tiến độ sắp xếp các công ty lâm nghiệp. - Tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018. - Tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018; kế hoạch bố trí vốn thực hiện năm 2019. PCT UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thứ Tư
21/11/2018
Đối thoại với công dân. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện, thành phố
Đối thoại với các hợp tác xã. PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang Liên minh Hợp tác xã tỉnh
Thứ Năm
22/11/2018
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 36: Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời
1- Quyết toán ngân sách năm 2017. Sở Tài chính
2- Dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019. Sở Tài chính
3- Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
4- Quy định nội dung, mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sở Tài chính
5- Quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, thành phố. Sở Tài chính
6- Phân bổ kế hoạch vốn thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư
7- Về tiêu chí các dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư
8- Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang. UBND thành phố Tuyên Quang
9- Đề án huy động trẻ đi nhà trẻ đến năm 2020. Sở Giáo dục và Đào tạo
10- Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ dưới 36 tháng tuổi đi nhà trẻ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
11- Chương trình công tác năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đảng đoàn HĐND tỉnh
12- Chương trình hoạt động đối ngoại của tỉnh năm 2019. Sở Ngoại vụ
13- Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng năm 2019. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
14- Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Công an năm 2019. Công an tỉnh
Thứ Sáu
23/11/2018
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh kỳ tháng 11 Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh
1- Báo cáo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 10 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2018. Sở Tài chính
2- Danh mục các công trình thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư
3- Chương trình công tác năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh
4- Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
5- Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính
6- Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính
7- Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Sở Thông tin và Truyền thông
8- Đề án Phát triển doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Sở Kế hoạch và Đầu tư
9- Đề án tổ chức lại, giải thể Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Sở Tài nguyên và Môi trường
10- Đề án thành lập Trung tâm phòng, chống bệnh tật tỉnh. Sở Y tế
11- Đề án sáp nhập Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện đa khoa huyện vào Trung tâm y tế huyện, sáp nhập Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình thành phố vào Trung tâm y tế thành phố. Sở Y tế
12- Đề án sắp xếp, tổ chức Ban Quản lý Khu du lịch lịch sử văn hóa và sinh thái Tân Trào, Ban Quản lý Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm và Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Na Hang theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13- Kế hoạch thực hiện Đề án 15.000 hợp tác xã. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14- Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thứ Bảy
24/11/2018
Chủ Nhật
25/11/2018
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG