LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2017

Tuần thứ 34 năm 2017 - Từ ngày: 21/08/2017 - Đến ngày: 27/08/2017

Ngày Giờ Nội dung Lãnh đạo Cơ quan chuẩn bị
Thứ Hai
21/08/2017
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 21: Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời
1- Quy hoạch Điện lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035. Đơn vị tư vấn, Sở Công Thương
2- Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo đến năm 2020. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
3- Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Sở Nội vụ
4- Chủ trương xây dựng Đề án thành lập phường An Tường thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Sở Nội vụ
5- Chủ trương xây dựng Phương án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sơn Dương để thành lập huyện mới thuộc tỉnh Tuyên Quang. Sở Nội vụ
6- Văn kiện và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022. BTV Tỉnh đoàn
7- Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân sự tỉnh với các huyện ủy, thành ủy. Đảng ủy Quân sự tỉnh
8- Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. UBKT Tỉnh ủy
9- Công tác tổ chức, cán bộ.
Thứ Ba
22/08/2017
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo huyện Sơn Dương về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Dương
Thứ Tư
23/08/2017
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh kỳ tháng 8: Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh
1- Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017-2021. Sở Xây dựng
2- Báo cáo tiến độ lập hồ sơ trình UNESCO đưa Khu Di sản thiên nhiên Ba Bể (Bắc Kạn) - Na Hang (Tuyên Quang) vào Danh mục dự kiến xây dựng Hồ sơ di sản thế giới. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3- Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 16/02/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Sở Công Thương
4- Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Văn phòng UBND tỉnh
5- Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người xem xét áp dụng biện pháp xử lý đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
6- Đề án thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025. Ban Dân tộc tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư
7- Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 30/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn của tỉnh Tuyên Quang. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8- Đề án xây dựng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
9- Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Sở Y tế
10- Quyết định quy định chương trình khung đào tạo thực hiện Tiểu dự án 3 và Kế hoạch đào tạo thực hiện Tiểu dự án 3 (Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; thôn bản đặc biệt khó khăn) thuộc Dự án 2: Chương trình 135, Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh. Ban Dân tộc tỉnh
11- Quy chế giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang. Sở Thông tin và Truyền thông
Thứ Năm
24/08/2017
Thứ Sáu
25/08/2017
Họp Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về: Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời
1- Chủ trương một số dự án đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư
2- Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017-2021. Sở Xây dựng
3- Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
4- Báo cáo tiến độ lập hồ sơ trình UNESCO đưa Khu Di sản thiên nhiên Ba Bể (Bắc Kạn) - Na Hang (Tuyên Quang) vào Danh mục dự kiến xây dựng Hồ sơ di sản thế giới. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5- Lịch làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tháng 9/2017. Văn phòng Tỉnh ủy
6- Công tác tổ chức, cán bộ.
Thứ Bảy
26/08/2017
Chủ Nhật
27/08/2017
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG