LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2017

Tuần thứ 51 năm 2017 - Từ ngày: 18/12/2017 - Đến ngày: 24/12/2017

Ngày Giờ Nội dung Lãnh đạo Cơ quan chuẩn bị
Thứ Hai
18/12/2017
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 25 cho ý kiến: Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời
1- Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017-2021. Sở Xây dựng
2- Báo cáo giám sát và dự thảo Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 27/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Đoàn giám sát 491 của BTV Tỉnh ủy
3- Báo cáo sơ kết 5 năm và dự thảo Kết luận về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 28/8/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6//2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
4- Chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh
5- Chương trình Kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018; Báo cáo tổng hợp chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2018 của các tổ chức đảng, các cơ quan Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
6- Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng năm 2018. Đảng ủy Quân sự tỉnh
7- Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Công an năm 2018. Đảng ủy Công an tỉnh
8- Công tác tổ chức cán bộ.
Thứ Ba
19/12/2017
Họp nghe về: PCT UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang
- Kết quả, tiến độ giao rừng trồng quy hoạch lại là rừng sản xuất sau điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Tiến độ sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thứ Tư
20/12/2017
Gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Thứ Năm
21/12/2017
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh kỳ tháng 12: Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh
1- Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Sở Y tế
2- Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Sở Y tế
3- Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2018. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4- Các nội dung khác. Cơ quan, đơn vị liên quan
Thứ Sáu
22/12/2017
Họp nghe giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan
Thứ Bảy
23/12/2017
Chủ Nhật
24/12/2017
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG